Οδηγός για αρχάριους στο Construct 2

  • 0 favourites

Index

Tagged

Stats

19,690 visits, 20,665 views

Tools

Παράρτημα

Action(s): Δράση(εις)

Add / Edit: Προσθήκη / Επεξεργασία

Add action dialog: Μενού Προσθήκης Δράσης

Add action: Προσθήκη Δράσης

Additive: Προσθετικά

Animation(s): Ακολουθία(ες) Κινούμενων Εικόνων

Behavior(s): Συμπεριφορά(ες)

Behaviors dialog: Μενού Συμπεριφορών

Blend Mode: Είδος Πρόσμιξης

Checkbox(s): Κουτάκι(α) Επιλογών

Condition(s): Προϋποθέσεις(η)

Event dialog: Μενού Γεγονότων

Event Sheet Editor: Επεξεργαστής Γεγονότων

Event Sheet: Λίστα Γεγονότων

Event System: Σύστημα Εντολών

Event(s): Εντολή(ες)

Expression(s): Εκφράσεις(η)

File: Αρχείο

Forum: Φόρουμ

Global Variable(s): Δημόσια(ες) Μεταβλητή(ες)

Heads-Up Display (HUD): Πίνακας Ελέγχου

Hotspot: Κεντροφόρο Σημείο

Image Editor: Επεξεργαστής Εικόνας

Image Points Dialog: Πάνελ Σημείων Εικόνας

Image Point(s): Σημείο(α) Εικόνας

Include: Εμπεριέχεται

Input Object(s): Στοιχείο(α) Χειρισμού

Instance Variable Dialog: Μενού Ατομικών Μεταβλητών

Instance Variables: Ατομικές Μεταβλητές

Instance(ies): Κόπια(ες)

Keyboard: Πληκτρολόγιο

Layer(s): Διαφάνεια(ες)

Layers Tab: Πάνελ Διαφανειών

Layout(s): Σκηνή(ες)

Manual: Εγχειρίδιο Οδηγιών

Mouse: Ποντίκι

New: Νέο

Object Panel: Πάνελ Στοιχείων

Object(s): Στοιχείο(α)

Parallax: Παράλλαξη

Parameter(s): Παράμετρος(οι)

Pivot Point(s): Σημείο(α) Περιστροφής

Pixel(s): Εικονοστοιχείο(α)

Platform Game: Παιχνίδι Πλατφόρμων

Platform: Πλατφόρμα

Project Bar: Πάνελ του Πρότζεκτ

Properties Bar: Πάνελ Ιδιοτήτων

Rename: Μετονομασία

Replace: Αντικατάσταση

Server: Διακομιστής

Solid: Στερεό

Status Bar: Γραμμή Πληροφοριών

Sub-event(s): Υπό-εντολή(ες)

System Object: Στοιχείο Συστήματος

Tick: Τικ

Tilled Background: Επαναλαμβανόμενο Φόντο

Tooltip: Βοήθημα

  • 0 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!