آموزش موتور بازیسازی کانستراکت 2: مخصوص تازه کار ها

1
  • 0 favourites

Tagged

Contributors

Stats

17,587 visits, 18,717 views

Tools

Translations

License

This tutorial is licensed under CC BY 4.0. Please refer to the license text if you wish to reuse, share or remix the content contained within this tutorial.

ترجمه به صورت پی دی اف در اومده و از اینجا در اختیار قرار میگیره

امیدوارم مفید واقع بشه همونطور که برای من شد

این آموزش به صورت ویدئویی نیز تهیّه شده است که در اینجامی‌توانید آن را ببینید

نسخه‌ی متنی این آموزش کاری از انجمن گیم2گیمبوده و نسخه‌ی ویدئویی اثری از وبسایت سی۲می‌باشد.

مترجم نسخه‌ی متنی: محمد مهدی ناظمی

نسخه‌ی ویدئویی: مجتبی قاسم زاده تهرانی

  • 0 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!