درگ و دراپ کردن اسپرایت

1
  • 0 favourites

Tagged

Attached Files

The following files have been attached to this tutorial:

.capx
.capx

testdrag-2.capx

Download now 173.33 KB

Stats

295 visits, 347 views

Tools

در ابتدا ما یک اسپرایت می سازیم، بنابراین ما می توانیم ایونت (رویداد) موس رو اضافه کنیم

اجازه بدید چند تا اسپرایت هم اندازه برای ساخت افکت آهنربایی بسازیم(محلی برای دراپ کردن) ا

و حالا کد

.CAPX
.CAPX

testdrag-2.capx

Download now 173.33 KB
  • 0 Comments

  • Order by
Want to leave a comment? Login or Register an account!