Dicussion about Game Blade and Soul

0 favourites
 • 1 posts
From the Asset Store
five golem elements Sprites Sheet.Best for enemy or villain game characters.
 • Góc nhìn: Gareth Bale và s? tan nát c?a gi?c mo Ro-Si

  Th? gi?i dang b? d?o ngu?c v?i Bale. Thay vì tr? thành m?t bi?u tu?ng c?a Real và c?nh tranh Qu? bóng vàng v?i Ronaldo hay Messi, thì gi? d?n v? trí chính th?c t?i CLB anh cung không du?c d?m b?o. Xem thêm t?i Bong da online

  Nh?ng cú s?c dang ?p d?n v?i Gareth Bale. Nh? ngày d?u khi m?i t?i Real Madrid t? Tottenham mùa hè nam 2013, anh n?i danh toàn th? gi?i v?i tu cách là c?u th? d?t giá nh?t th? gi?i (100 tri?u Euro). Khi dó, tài nang c?a Bale du?c dánh giá ch? thua hai siêu sao “d?n t? hành tinh khác” Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Anh du?c k? v?ng s? c?nh tranh m?t cách sòng ph?ng v?i hai vi nhân c?a bóng dá th? gi?i trong cu?c dua các danh hi?u cá nhân này. 

  Nhung th?i gian trôi qua, di?u dó d?n tr? nên xa x?. Nhi?u ngu?i t?ng m?nh mi?ng d? doán là Bale s? do?t Qu? bóng vàng gi? ch?ng bu?n d? c?p t?i anh b?i n?u di?u dó du?c nh?c l?i tru?c dám dông, h? s? b? ngu?i khác cu?i nh?o. Ði?u gì dang di?n ra v?i tuy?n th? x? Wales lúc này: ? vi?n nhi?u hon là ? nhà, m?t su?t c?ng t?i CLB, anh b? g?t kh?i danh sách rút g?n Qu? bóng vàng và m?i dây nh?t là thông tin ph?i làm khán gi? t?i World Cup 2018.

  S? nghi?p c?a Bale dang di xu?ng trông th?y

  N?u nhu cách dây kho?ng 4 nam, Gareth Bale là m?t m?nh d?t màu m? ch? khai thác thì cho t?i nay, nó v?n vô cùng hoang so và còn kém tuoi t?t hon tru?c. T? ngày chuy?n kh?u t?i Madrid, Bale dã 18 l?n b? ch?n thuong (chua tính nh?ng l?n dau nh?) và ph?i b? l? t?ng th?y 66 tr?n d?u cho Real. Tình hình s?c kh?e c?a ngu?i dàn ông 28 tu?i này ch? có các bác si t?i CLB và ÐTQG c?a anh là t? tu?ng. Song du?i góc nhìn c?a khán gi?, Bale gi? dã là c?u th? vô cùng nh?y c?m v?i các ch?n thuong.

  Và chính nh?ng di?u dó dang ?nh hu?ng không h? nh? d?n phong d? c?a Gareth Bale. Ði?m m?nh nh?t c?a Bale hi?n t?i không có gì khác ngoài t?c d? và s?c m?nh h?u h?t nh?ng c?u th? du?c dào t?o t?i Vuong qu?c Anh. Nhung anh không th? phát huy du?c di?u dó khi mà th? tr?ng hi?m khi d?t t?i m?c sung mãn b?i tác d?ng c?a các ch?n thuong.  Chi ti?t t?i Báo bóng dá Online

  M?i dây nh?t, v?n d? v? co khi?n Bale ph?i m?t vài tu?n d? h?i ph?c. Trong kho?ng th?i gian này, n?i dau th? xác c?a mui công này càng tr? nên nh?c nh?i khi anh nh?n liên ti?p 2 tin không vui: B? lo?i kh?i danh sách 30 ?ng c? viên rút g?n cho danh hi?u Qu? bóng vàng tru?c khi ch?ng ki?n ÐT X? Wales thua CH Ireland 0-1 ngay t?i sân nhà và không th? giành du?c t?m vé t?i VCK World Cup 2018 dù là qua du?ng play-off.

  Ð?u tiên, vi?c Bale không du?c vào danh sách Qu? bóng vàng là m?t di?u b?t ng? khi Real c?a anh giành cú dúp t?i La Liga và Champions League. Tuy nhiên, xét cho cùng dó l?i là m?t di?u r?t h?p lý b?i s? 11 dã không còn dóng góp nhi?u cho Real trong mùa tru?c. 3 d?t ch?n thuong, m?t hon 3 tháng d? di?u tr? cùng 21 tr?n b? l? khi?n vai trò c?a Bale tr? nên vô cùng m? nh?t. Ðúng vào giai do?n quy?t d?nh c?a d?i, thì anh l?i v?t l?n trên giu?ng b?nh cùng ch?n thuong và ch? tr? l?i ? nh?ng phút cu?i tr?n chung k?t Champions League 2016/17 t?i quê huong Cardiff mà lý do chính cho vi?c này thì ai cung hi?u.

  Nh?ng ch?n thuong ?nh hu?ng l?n d?n "Con l?c x? Wales"

  Trong s? nh?ng cá nhân t?a sáng nh?t giúp Real bu?c lên d?nh cao t?i Tây Ban Nha, châu Âu có hai mui công dó là Ronaldo, Isco và h? cùng 5 ngu?i khác (Ramos, Marcelo, Modric, Benzema và Kroos) d?u có co h?i giành Qu? bóng vàng theo ghi nh?n c?a ban t? ch?c c?a gi?i thu?ng. Trong khi dó, tài nang tr? n?i nhu c?n Marco Asensio gi? dây n?u không ph?i hon thì cung là ngang ng?a Bale v? co h?i góp m?t trong d?i hình chính t?i CLB Hoàng gia.

  Bao gi? cung v?y, Qu? bóng vàng nói riêng hay các danh hi?u cá nhân d?a nhi?u vào c?m tính bao gi? cung gây tranh cãi. Tuy nhiên, không th? ph? nh?n du?c tác d?ng c?a nó t?i tinh th?n và c? v?t ch?t c?a các ngôi sao. Không l?t du?c vào danh sách 30 ngu?i sau cùng có co h?i do?t gi?i là m?t th?t b?i l?n c?a Bale và anh càng m?t di l?i th? chinh ph?c nó khi ch?c ch?n b? v?ng m?t ? World Cup 2018 t?i Nga hè nam sau. Xem thêm Tin t?c bóng dá 24h, tin nhanh th? thao bóng dá gi?i trí m?i nh?t

  Tính t?i th?i di?m này, Gareth Bale v?n dang là c?u th? d?t giá th? 4 trên th? gi?i ch? sau nh?ng bom t?n m?i th?c hi?n là Neymar, Ousmane Dembele và Paul Pogba. Tuy nhiên, t?t c? d?u ch? là trên gi?y t? và có m?t th?c t? phu phàng hon r?t nhi?u: vai trò c?a Bale t?i Real dã xu?ng th?p ? m?c chua t?ng th?y. Su?t c?ng choi cùng Ronaldo và Benzema (n?u không ch?n thuong hay treo giò) gi? du?c HLV Zidane trao co h?i nhi?u hon cho Isco, ngu?i tru?ng thành vu?t b?c trong 1 nam tr? l?i dây.

 • Try Construct 3

  Develop games in your browser. Powerful, performant & highly capable.

  Try Now Construct 3 users don't see these ads
Jump to:
Active Users
There are 1 visitors browsing this topic (0 users and 1 guests)